Trang chủ
Cài Đặt Ngay
Đăng Ký Nhanh Nạp Thẻ

H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm Tại Máy Chủ Võ Lâm Miễn Phí

 • Trang chủ
 • > H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm Tại Máy Chủ Võ Lâm Miễn Phí

H­oạt động kiếm Xu & Vật Phẩm Tại Máy Chủ Võ Lâm Miễn Phí

 

Thời Gian

Tên Hoạt Động

Điều Kiện Tham Gia

Phần thưởng

00h00 00h05 - Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

Bản đồ

Môn phái

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Kim bài lễ hộp

Phong Lăng Độ

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
01h00

Vượt Ải

STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia
02h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
03h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia
04h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
05h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia
06h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
07h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia
08h00

Phong Lăng Độ

(Khung giờ 2h - 8h giảm 1/4 thưởng )

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
08h40 BOSS Tiểu HK

RANDOM

13 Động

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Kim bài lễ hộp
09h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia
Tống kim x2 FREE

Thưởng tích lũy cuối trận: 

 • 6,000 điểm: Mảnh Nhu tình = 1
 • 10.000 điểm: Kim Bài Tống Kim =1, Tiền đồng = 5, Hộ Tiêu Lệnh =1 
 • 15.000 điểm: Mảnh nhu tình = 1, Random: Trấn phái Linh Đơn, Kim bài lễ hộp, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái.

TOP Tống kim Tuần:

 • TOP 1: Xu = 200, Hãn Huyết HK 7 ngày, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái = 3, Nhất kỷ =1, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, 
 • TOP 2:  Xu = 150, Siêu quang HK 7 ngày, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái = 2, Nhất kỷ =1, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, 
 • TOP 3:  Xu = 100, Xich long Câu HK 7 ngày, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái = 1, Nhất kỷ =1, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, 

Thưởng TOP TK Các trận:

 • TOP 1: 30 xu
 • TOP 2: 20 xu
 • TOP 3: 10 Xu
 • TOP 4-10: 5 Xu

Trận 13h

 • TOP 1: 50 Xu
 • TOP 2: 40 Xu
 • TOP 3: 30 Xu
 • TOP 4-10: 10 Xu

Trận TK 21h:

 • TOP 1: 100 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 2: 80 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 3: 50 Xu + Danh Hiệu
 • TOP 4 - 10 = 10 Xu
10h00 Phong Lăng Độ LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
10h25 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Kim bài viêm đế, Tiền đồng = 3, mảnh nhu tình = 2
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10, Mảnh Nhu tình = 3, Random: Lệnh bài ép ngựa, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Không Bang hội không thể tham gia
11h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia

Tống Kim x2

FREE  
12h00 12h05 - Boss Tiểu Hoàng Kim Môn Phái

Bản đồ

Môn Phái

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Kim bài lễ hộp

Đại Chiến Nguyệt Ca Đảo

Tương Dương Trung Tâm

 

LB Lệnh Bài Hoạt động

 • Báo Danh Tương Dương Trung Tâm: Cần 1 Lệnh Bài Hoạt Động
 • Đủ 10 người Hoạt động Bắt đầu, ít hơn 10 người Hoạt động đóng
 • Sau 5 phút báo danh hoạt động chính thức bắt đầu, tiêu diệt hết quái từng ải sẽ xuât hiện BOSS đội trưởng, hết 10 ải tất cả triệu hồi về Map PK cuối, sau 2 phút chuyển PK loạn chiến. Đại hiệp nào mở được rương báu kết thúc hoạt động.
 • Tiêu diệt BOSS đội trưởng: Tiền đồng = 20, mảnh nhu tình = 5, Random: Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, thuỷ tinh, THBT, Trấn phái linh đơn, linh dược, kim bài lễ hộp. ( Vật phẩm rơi ra ai cũng có thể nhặt được )
 • Phần thưởng mở rương báu: 100 xu
12h30 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5, thủy tinh, THBT + Random:  Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Ngọc bội hiệp cốt, [Cực Phẩm] Nhu tình cân quốc nghê thường, Kim bài lễ hộp, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa.
13h00 Tống Kim x 3

Thần hành phù

Tống kim

 •  
14h00

Phong Lăng Độ

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
14h25 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Kim bài viêm đế, Tiền đồng = 3, mảnh nhu tình = 2
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10, Mảnh Nhu tình = 3, Random: Lệnh bài ép ngựa, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Không Bang hội không thể tham gia
15h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia
Tống Kim x2

Thần hành phù

Tống kim

 •  
16h00 Phong Lăng Độ LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
16h40 BOSS Tiểu HK

RANDOM

13 Động

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Kim bài lễ hộp
17h00 Vượt Ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia
Tống kim x2

Thần hành phù

Tống kim

 •  
18h00 Phong Lăng Độ LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
18h40 BOSS Tiểu HK

Random

13 Động

 • Tiền đồng =10, Mảnh áo nhu tình = 3, Random: Trấn Phái Linh Đơn, Trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Kim bài lễ hộp
19h00

Loạn Chiến

Tương dương

LB Lệnh Bài Hoạt động

 • Báo danh cần có lệnh bài hoạt động mua tại shop tống kim
 • Tối Thiểu 10 người mới mở hoạt động, ít hơn hệ thống tự hủy
 • Giết 1 người nhận được 01 Xu
 • Nhặt được quả Hoàng kim: nhận 100 xu, VLMT, TTK, 1 Bộ Thuỷ Tinh, 1 THBT

Đại Hội Võ Lâm

Chủ nhật

LB Lệnh Bài Hoạt động

Tương Dương 

 • Báo danh cần có lệnh bài hoạt động mua tại shop tống kim
 • Tối Thiểu 10 người mới mở hoạt động, ít hơn hệ thống tự hủy, lẻ người ngẫu nhiên vào vòng 2
 • Thưởng vòng loại:
  • Thắng trận : 10 Mảnh Nhu Tình
  • Hòa : 5 Mảnh Nhu Tình ( Ngẫu nhiên chọn người vào vòng sau )
  • Thua trận: 2 Mảnh Nhu Tình
 • Thưởng Vô địch: 
  • 100 xu, Siêu Quang hoàng kim 7 ngày, vòng sáng 7 ngày, Rương Hoàng Kim Môn Phái 3 ngày Random tự chọn phái
19h30 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5, thủy tinh, THBT + Random:  Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Ngọc bội hiệp cốt, [Cực Phẩm] Nhu tình cân quốc nghê thường, Kim bài lễ hộp, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa.
20h00 Công thành chiến Thứ 6  
 • Cập nhật...

Hạt Hoàng Kim

Hạt Huy Hoàng

BOSS  bãi quả

Thứ 2, 4, 6

Đấu trường Sinh tử

 

(Thứ 6 có CTC tắt Hoạt động)

 • Quả Hoàng Kim: Xu = 30, Mảnh Nhu tình = 3, Random:  Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái =1
 • Ăn Quả Huy hoàng: Xu = 1, Mảnh nhu tình =1
 • BOSS Bảo kê bãi quả: Phần thưởng Giống Boss Đại Hoàng Kim
 • Map Đấu trường Sinh tử: Xuất Hiện 3 lần Mỗi đợt 5 quả HK + Quả Huy Hoàng + Boss Bảo kê Bãi Hạt 20h15ph < Thần hành Phù: Đến Nơi Hoạt động PK > Đấu trường Sinh Tử >. Sau 5 phút không hái quả tự biến mất.

Vận Tiêu Bang

Thứ 3, 5, 7

Hoa Sơn Chiến

THP

 • Nhận tiêu: 169/195 Hoa Sơn Chiến <Đến 20h25 Nhận tiêu biến mất>
 • Trả tiêu: 195/177 Hoa Sơn Chiến < Đến 20h35 hết trả được tiêu>
 • Phần Thưởng: 
  • Xu = 300, Mảnh Nhu tình =10
  • Random: Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái,Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược.

Siêu Boss Tần thuỷ Hoàng

 BOSS: Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Kim Quy

Chủ Nhật

Lăng Tần Thuỷ Hoàng
 • Tiêu Diệt 4 BOSS Thần Thú : Thưởng 50 Xu/1 BOSS
 • Tiêu Diệt Tần thuỷ Hoàng: Thưởng 200 Xu + 1 Rương HKMP 3 Ngày tuỳ Chọn phái

Thách Đấu Bang Hội

Thứ 3, 5, 7

Bản đồ TĐBH

 • Thứ 3, 5, 7 Hệ thống mở hoạt động thách đấu bang hội giữa các bang, Hình thức Tống kim thiên tử < bảo vệ nguyên soái >
 • Trước 30 phút (19h15) 2 bang hội đã cà khịa nhau, vào mà chiến = thực lực khỏi gáy = bàn phím. 2 Bang chủ của 2 bang đi chuyển đến bản đồ Tống kim bang hội, tổ đội với nhau và chọn hình thức thi đấu. 100 xu - 10.000 xu
 • Hệ thống thông báo thành công và đến 19h50 bắt đầu vào map PK, Random bên tống bên Kim và Random map trên, map dưới.
20h35 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Kim bài viêm đế, Tiền đồng = 3, mảnh nhu tình = 2
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10, Mảnh Nhu tình = 3, Random: Lệnh bài ép ngựa, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Không Bang hội không thể tham gia
21h00

Thiên tử

Thứ 2

Bang chiếm BK &

Bang Chiếm LA

 • Cập nhật...
Tống Kim 4x FREE
 •  
22h00

Phong Lăng Độ

Đại Thuỷ Tặc

LB PLĐ
 • Tiêu diệt thủy tặc: 
  • Bến 1:Tiền đồng 20, Mảnh nhu tình = 5, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 Ngày Random tuỳ Chọn Phái
  • Bến 3: Tiền đồng 5, Mảnh nhu tình = 3, Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Qua bờ bắc thành công: Xu = 1, mảnh nhu tình = 1
 • Tiêu diệt đại thủy tặc: ( 22h00 ) Tiền đồng = 80, Mảnh nhu tình = 10,  Random: Kim bài lễ hộp, trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, Rương HKMP 3 ngày Random tuỳ chọn phái.
22h25 Viêm Đế AHT
 • Qua 10 ải: Kim bài viêm đế, Tiền đồng = 3, mảnh nhu tình = 2
 • Đội thắng: Tiền đồng = 10, Mảnh Nhu tình = 3, Random: Lệnh bài ép ngựa, Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược
 • Không Bang hội không thể tham gia
22h45 BOSS Đại Hoàng Kim

Random

Bản đồ

 • Xu = 50, Mảnh nhu tình = 5, thủy tinh, THBT + Random:  Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Ngọc bội hiệp cốt, [Cực Phẩm] Nhu tình cân quốc nghê thường, Kim bài lễ hộp, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược, lệnh bài ép ngựa.
23h00 Vượt ải STG
 • Hoàn Thành: Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 1, Kim Bài Vượt ải
 • Không có bang hội không thể tham gia
Tống kim x3 FREE
 •  
Hoạt động khác Vận tiêu cá nhân Hộ Tiêu lệnh
 • Ngày 2 lần ( từ 7h đến 23h ), nhận tiêu tại Ba lăng huyện 3h, Lệnh bài hộ tiêu (tham gia Tống Kim được 10.000 điểm nhận được)
 • Phần thưởng giao tiêu: Kim bài Hộ tiêu, Tiền đồng = 2, Mảnh Nhu tình = 2, Random: LB ép ngựa, thuỷ tinh, THBT, Lệnh Bài ép Ngựa
 • Phần thưởng cướp tiêu: Tiền đồng = 1, Mảnh nhu tình = 2, 
Dã tẩu 10 NV/ Ngày
 • Hoàn thành 10 nhiệm vụ: 2 Mảnh Nhu tình + Kim Bài dã tẩu + Random:  Rương HKMP 3 ngày random tuỳ chọn phái, Kim bài lễ hộp, Trấn phái linh đơn, trấn phái linh dược.
Boss Sát Thủ Map 9x
 • Thu thập đủ 8 Boss nhận: Kim Bài Sát Thủ, Mảnh nhu tình =1, Tiền đồng =1.
 • ==> Bấm vào Cẩm nang Hoạt động Hàng Ngày: Trả nhiệm vụ hàng ngày nhận thưởng
Cẩm Nang Hoạt động hàng ngày

Mất nhận lại tại

Hỗ trợ tân thủ

 • Hàng ngày tham gia các hoạt động: Vượt Ải, Tống Kim, Viêm đế, Vận tiêu cá nhân, Săn Boss Sát Thủ 9x nhận được các Kim bài tương ứng với các hoạt động, Thu thập đủ 6 Kim bài trả nhiệm vụ nhận được phần thưởng.
 • Phần thưởng Trả nhiệm vụ hàng ngày: Ramdom: Trấn phái linh đơn, Trấn phái linh dược, Lễ bao mặt nạ (chiến trường), Nhất kỷ càn khôn phù, Hoàng kim lễ hộp, Rương HKMP 3 Ngày, 1 Bộ Thuỷ tinh + THBT, Tẩy tuỷ kinh, Võ lâm mật tịch, Phiên vũ HK 3 ngày
Viêm Đế Trúc Ông

Ba Lăng Huyện

201/200

 • Tham Gia Hoạt động Viêm đế, thu thập điểm PK tiêu giệt địch. Đủ 15 PK đổi lấy xu

Câu cá

Dương Châu

Cần Câu
 • Cập nhật

Tín Sứ

Thiên Bảo Khố

Dịch Quan
 • Cập nhật...
Tr­ứng Thần Tứ Linh

Lâm An Bắc

192/182

 • Cập nhật...
Các hoạt động mới...  
 • Cập nhật...

Bản quyền trò chơi thuộc công ty Kingsoft.
Công ty Cổ phần VNG phân phối độc quyền tại Việt Nam. 182 Lê Đại Hành, Phường 15, Quận 11, TP.HCM.
Lưu ý: Võ lâm Miễn Phí không phải nhà phân phối chính thức, xin cân nhắc trước khi tham gia

Trò chuyện với Gamemaster