Chí Tôn Lệnh (30xu trên bảo vật) hệ thống nhiệm vụ siêu việt hổ trợ người chơi mới

  • lv 100-104: 25 dã tẩu( liên tiếp không hủy), 1 phong lăng độ( hoàn thành sang bờ bắc), 1 tống kim 3000 điểm, ăn 5 cá ngẫu nhiên. Phần thưởng 1 lv( không cộng dồn).
  • lv 105-109: 30 dã tẩu( liên tiếp không hủy), 2 phong lăng độ( hoàn thành sang bờ bắc), 1 tống kim 6000 điểm, ăn 10cá ngẫu nhiên, 2 phú quý cẩm hạp.  Phần thưởng 200tr exp( cộng dồn).
  • lv 110-114: 30 dã tẩu( liên tiếp không hủy), 2 phong lăng độ( hoàn thành sang bờ bắc), 1 vượt ải( hoàn thành đi hết 28 ải), 1 tống kim 6000 điểm, ăn 10 cá ngẫu nhiên, 4 phú quý cẩm hạp. Phần thưởng 300tr exp (cộng dồn).
  • lv 115-119: 35 dã tẩu( liên tiếp không hủy), 2 phong lăng độ( hoàn thành sang bờ bắc), 2 vượt ải( hoàn thành đi hết 28 ải), 2 tống kim 6000 điểm, ăn 20 cá ngẫu nhiên, 5 phú quý cẩm hạp. Phần thưởng 400tr exp(cộng dồn) + 1 quế hoa tửu.

https://volammienphi.net/phong-lang-do/

https://volammienphi.net/phu-quy-cam-hap/

https://volammienphi.net/vuot-ai/

https://volammienphi.net/cau-ca-duong-chau/

Người Viết: Administrator